Otrzymaj wycenę

Podatek dochodowy i dywidendy w duńskiej spółce z o. o.

Spis treści
Podatek dochodowy i dywidendy w duńskiej spółce z o. o. 2
Podatek dochodowy od osób prawnych 2
Rekompensata deficytu 2
Dywidendy 3
Akcjonariusze i stopy podatku od dywidendy 3
Osoby fizyczne będące duńskimi rezydentami podatkowymi 4
Osoby fizyczne, niebędące duńskimi rezydentami podatkowymi 4
Spółki holdingowe, posiadające 10% lub więcej udziałów w spółce nienotowanej na giełdzie 4
Spółki holdingowe, posiadające mniej niż 10% udziałów w spółce nienotowanej na giełdzie 5
Podatek dochodowy 5
Szacunkowe raty podatku 5
Podatek dochodowy w pierwszym roku obrotowym przedsiębiorstwa 6
Rok podatkowy inny niż kalendarzowy 6
Wspólne opodatkowanie 7
Wypłata pieniędzy z firmy 8
Podatek od dywidendy 8
Małżeństwa 9
Pensja czy dywidenda 10
Stawki podatkowe i limity 10
Terminy w urzędach 11

Podatek dochodowy i dywidendy w duńskiej spółce z o. o.
Duńskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek odprowadzać podatek od uzyskanego dochodu. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi w Danii, według danych z 2021 r., 22%. Po opłaceniu podatku, przedsiębiorstwo może zdecydować się na wypłatę pozostałych zysków np. w formie dywidend. Podatek od tego rodzaju dochodu wynosić może: 0%, 27% lub 42% – w zależności od ¬¬wartości dywidendy. Jednocześnie warto wiedzieć, że w Danii spółki holdingowe nie płacą podatku od dywidendy, gdy posiadają przynajmniej 10% udziałów w jakiejś firmie.

Podatek dochodowy od osób prawnych
W Danii spółki z ograniczoną odpowiedzialnością płacą podatek od uzyskanych zysków w wysokości 22% od dochodu. Z kolei kwotę podatku oblicza się na podstawie sprzedaży oraz kosztów, jakie firma ponosiła w ciągu roku, wówczas mówi się o „wyniku przed opodatkowaniem”. Ten sam wynik można odczytać z raportu księgowego – np. drukując rachunek zysków i strat w programie księgowym. Audytor bądź księgowy, zatrudniany przez firmę, potrzebuje uzyskać kwotę zysku brutto, by następnie obliczyć faktyczny dochód firmy, który podlega opodatkowaniu. Korekty dotyczą przede wszystkim amortyzacji oraz innych wydatków, które przedsiębiorstwo ma prawo odliczyć w całości bądź w części – zależy czego dotyczy ulga – od podatku. Zatrudnienie profesjonalnego księgowego w firmie pomoże także uniknąć sytuacji, w której nieświadomy niczego właściciel płaci podatki wyższe, mimo że przysługują mu różnego rodzaju ulgi. Po dokonaniu obliczeń, dochód musi zostać zadeklarowany w zeznaniu podatkowym. Czas na złożenie zeznania w urzędzie, przedsiębiorcy mają do pół roku po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie osiągnęło żadnego dochodu (czyli kwota zysku do opodatkowania po przeliczeniu wynosi 0 DKK), firma nie zapłaci podatku dochodowego.

Rekompensata deficytu
Czasem w przedsiębiorstwie dochodzi do sytuacji, w wyniku której powstaje deficyt, który można przenieść na przyszłe lata. Mówić prościej, firma może zrekompensować powstały wcześniej deficyt w dochodach podlegających opodatkowaniu. W praktyce, oznacza to, że jeśli spółka w jednym roku odnotowała deficyt np. w wysokości 100 tys. DKK, zaś zysk w następnym roku był równy 100 tys. DKK, to wtedy istnieje możliwość zrekompensowania deficytu, powstałego w poprzednim roku, dzięki czemu dochód do opodatkowania wyniesie 0 DKK, ponieważ 100 tys. DKK zysku z bieżącego roku - 100 tys. DKK deficytu z roku poprzedniego = 0 DKK dochodu do opodatkowania. Tak więc, podatek dochodowy nie zostanie naliczony ani za rok poprzedni, w którym został odnotowany deficyt, ani za rok bieżący, w którym odnotowano przychód. Informacje odnośnie rekompensaty deficytów można znaleźć w rejestrze deficytów, prowadzonym przez duński Urząd Skarbowy – SKAT Erhverv. Rejestr jest dostępny na oficjalnej stroni Urzędu Skarbowego.

Dywidendy
Dywidenda to część zysków, osiągniętych przez firmę, które zostają rozdysponowane między właścicieli przedsiębiorstwa. Nie jest to obowiązkowe. Aczkolwiek, jeśli spółka osiągnęła znaczny przychód, dobrze jest się nad tym zastanowić. Jeśli bowiem dyrektor firmy jest jednocześnie właścicielem i pracownikiem, który otrzymuje pensje, wypłata dywidendy będzie bardzo korzystna pod kątem podatkowym.

Dywidendę można wypłacić, gdy firma osiągnie zysk, który zostaje po odliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych. Wypłatę w tej formie zatwierdza się na zgromadzeniu walnym. Istnieją dwa rodzaje walnych zgromadzeń:
• zwyczajne zgromadzenie walne – pod czas którego akcjonariusze zatwierdzają raport roczny oraz podejmują decyzje o wypłacie dywidendy na postawie zatwierdzonego właśnie wyniku. Zgromadzenie odbywa się raz do roku;
• nadzwyczajne zgromadzenie walne – może zostać zwołane w ciągu roku, gdy zapadają ważne decyzje, nie mogące czekać do corocznego, zwyczajnego zgromadzenia walnego. Decyzje te mogą dotyczyć zmian w zarządzie, nowych audytorów, jak również wypłaty dywidend itp.

Dywidendy nie można przyznać ani wypłacić w pierwszym roku obrotowym firmy. Dopiero po zakończeniu roku obrotowego i zatwierdzeniu raportu rocznego na zgromadzeniu walnym, dywidenda może zostać wypłacona. W drugim i kolejnym roku funkcjonowania przedsiębiorstwa, wypłata dywidendy jest możliwa w ciągu roku po zatwierdzeniu na nadzwyczajnym zgromadzeniu walnym.

Akcjonariusze i stopy podatku od dywidendy
Akcje danej firmy mogą najczęściej zostać nabyte przez osoby, dysponujące odpowiednim kapitałem. Osoba, dokonująca zakupu, nie zawsze jest osobą fizyczną i nie zawsze jest rezydentem Danii. Jest to istotne przede wszystkim ze względu na przepisy i progi podatkowe, które ulegają zmianie w zależności od wspomnianych kryteriów.

Osoby fizyczne będące duńskimi rezydentami podatkowymi
Spółka, wypłacając dywidendę od razu powinna potrącić należny podatek, który następnie deklaruje się na stronie SKAT Erhverv. Zobowiązanie należy uregulować do 10 dnia następnego miesiąca. Progi podatkowe dla osób fizycznych, będących duńskimi rezydentami podatkowymi, wynoszą:
• 56.5 tys. DKK – 27%;
• powyżej 56.5 tys. DKK – 42%;
* 113 tys. DKK – 42% - dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim.
Zarówno dywidenda, jak i podatek od niej powinny zostać zadeklarowana na SKAT Erhverv. Firma posługuje się w tym celu danymi konta Skattekontoen. Przy składaniu deklaracji wymagane jest ID płatności. Przedsiębiorstwo reguluje zatem podatek obejmujący kwotę do 56.5 tys. DKK, pozostała należność jest objęta podatkiem w wysokości 42%, który akcjonariusz osobiście odprowadza do Urzędu Skarbowego.

Osoby fizyczne, niebędące duńskimi rezydentami podatkowymi
Kwestię podatku od dywidendy, przyznanej osobie, która jest rezydentem podatkowym innego kraju, najczęściej będzie regulowała umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wówczas podatek zwykle wynosi 15% i jest potrącany przez spółkę przed wypłatą. Jednak warto pamiętać, że nie wszystkie kraje mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Danią. Aczkolwiek, jeśli chodzi o Polskę, to kwestia ta jest uregulowana wspomnianym aktem prawnym.

Spółki holdingowe, posiadające 10% lub więcej udziałów w spółce nienotowanej na giełdzie
Jeżeli holding w Danii posiada 10% lub więcej udziałów duńskiej spółki, która nie jest notowana na giełdzie, to wówczas nie oprowadza podatku od dywidendy.

Spółki holdingowe, posiadające mniej niż 10% udziałów w spółce nienotowanej na giełdzie
W przypadku, gdy holding posiada mniej niż 10% udziałów w spółce nienotowanej na giełdzie, stawka podatku wyniesie 15,4% od dywidendy. 15,4% jest obliczane jako 22% podatku w wysokości 70% dywidendy.

Podatek dochodowy
Uregulowanie podatku dochodowego jest bardzo istotnym aspektem legalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W Danii termin płatności przypada na:
• 20 marca;
• 20 listopada;
• 1 lutego – następnego roku podatkowego. Termin ten, w przeciwieństwie do dwóch wcześniejszych, jest opcjonalny. Dokonana płatność ma charakter dobrowolny i jest świetnym rozwiązaniem, gdy rzeczywiście osiągnięty przychód przekracza wcześniejsze wyliczenia szacunkowe. Jeśli bowiem dochody firmy przekroczą wstępne założenia, Urząd Skarbowy naliczy odsetki za zwłokę regulacji podatku dochodowego od osób prawnych.
W pierwszym roku obrotowym, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymają od organów administracyjnych pismo, dotyczące konieczności opłacenia podatku dochodowego. Wówczas urząd zwykle szacuje kwotę podatku na 0 DKK. Wynika to z braku odpowiednich informacji, na podstawie których można byłoby wyliczyć wysokość podatku.

Szacunkowe raty podatku
Przypuśćmy, że przedsiębiorca już w styczniu wie, że osiągnie w bieżącym roku zysk. W jaki sposób wyliczyć raty podatku dochodowego, które będzie musiał uregulować w duńskim Urzędzie Skarbowym? Otóż z szacowanego zysku rocznego należy wyliczyć 22%, a następnie podzielić przez dwa. Wyliczone w ten sposób raty podatku, które przedsiębiorca zapłaci 20 marca oraz 20 listopada, mogą w rzeczywistości odbiegać od zadeklarowanego dochodu. Zależnie od potrzeby firma:
• będzie musiała dopłacić, jeżeli szacunkowe zyski były zaniżone w stosunku do rzeczywistych;
• otrzyma zwrot pieniędzy, jeżeli szacunkowe zyski były wyższe niż rzeczywiste.

Weryfikacja dochodu szacunkowego oraz faktycznego następuje po złożeniu raportu rocznego oraz zeznania podatkowego, w którym przedsiębiorca winien podać wysokość dochodu firmy. Zatem firma musi przygotować następujące dokumenty:
• roczny raport finansowy w terminie do 5 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Sprawozdanie składa się w Duńskim Urzędzie ds. Przedsiębiorstw za pośrednictwem sytemu VIRK;
• deklarację podatkową w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Deklarację należy przedłożyć w Urzędzie Skarbowym, w SKAT Erhverv;
• zeznanie podatkowe, które firma otrzyma w listopadzie, w roku, w którym firma złoży deklarację podatkową.
Roczne zestawienie podatkowe trafia do e-Boksu przedsiębiorcy w listopadzie po zakończeniu roku podatkowego. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych nie objęty zwykłymi i dobrowolnymi wpłatami jest płacony również w listopadzie po zakończeniu roku podatkowego.

Podatek dochodowy w pierwszym roku obrotowym przedsiębiorstwa
Rok obrotowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością niekoniecznie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym. Istnieje możliwość skorzystania z podzielonego roku, co w praktyce oznacza, że pierwszy rok funkcjonowania, firma będzie trwał 18, zamiast 12 miesięcy. Jednak, równie dobrze, rozpoczynając działalność np. 1 lipca danego roku, pierwszy rok obrotowy można zakończyć 31 grudnia tego samego roku. Wszystko zależy od decyzji właściciela. Należy zaznaczyć, że niniejszy wybór przedsiębiorstwa mają jedynie w pierwszym roku działalności, każdy kolejny rok będzie trwał 12 miesięcy.

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy
W przypadku podjęcia decyzji o 18 miesięcznym okresie trwania pierwszego roku obrotowego, warto mieć świadomość, idących za tym konsekwencji. Przede wszystkim zmienia się kwestia podatków. Częściową wypłatę otrzymuje się więc:
• 20 listopada w pierwszym roku
• w marcu i listopadzie w drugim roku

Wszystkie wypłaty należą do pierwszego roku podatkowego, ale innego roku kalendarzowego. Rok podatkowy musi się zakończyć przed złożeniem zeznania podatkowego, a więc w tym przykładzie wraz z 18-miesięcznym rokiem podatkowym. Jeśli rok podatkowy zaczynałby się 1 lipca 2021 r. i kończył 31 grudnia 2022 r., zeznanie podatkowe byłoby złożone 30 czerwca 2023 r. Podatki dochodowe od firm są deklarowane pół roku po zakończeniu roku podatkowego. Po złożeniu zeznania podatkowego w dniu 30 czerwca 2023 r. urząd skarbowy wyliczy rzeczywisty podatek dochodowy od firmy, który wyniesie 22% dochodu do opodatkowania (stawka w 2021 r.). Podatek ten będzie wymagał zapłaty od dnia 20 listopada 2023 r., a wszelkie podatki które mogły zostać już zapłacone w listopadzie (pierwszego roku) oraz marcu i listopadzie (drugiego roku), zostaną potrącone z całkowitego należnego podatku dochodowego od firmy. Wówczas przedsiębiorca otrzymuje roczne oświadczenie o podatku dochodowym, które będzie zawierało takie informacje jak:
• zysk od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.,
• stawkę podatku 22% podatku dochodowego
• dodatkowe odsetki za zwłokę, które wynoszą około 4% (stawka w 2021 r.).

Możesz również otrzymać zwrot podatku dochodowego - dzieje się tak, jeśli wpłacona przez Ciebie kwota podatku dochodowego okazała się zbyt wysoka.

Firmy, których pierwszy rok obrotowy będzie trwał 18 miesięcy, najprawdopodobniej nie zapłacą nic w listopadzie, w pierwszym roku kalendarzowym, w którym rozpoczęła się działalność. W drugim roku kalendarzowym (który w tym wypadku oznacza ten sam rok podatkowy), częściowa płatność przypadnie na marzec. Kolejna płatność nastąpi tego samego roku w listopadzie. Nawet jeśli rok zakończy się wcześniej, płatność dokonana w listopadzie będzie wliczona do pierwszego roku podatkowego, mimo że fizycznie płatność nastąpiła po jego zakończeniu. Zaletą jest tu mniejsze ryzyko naliczenia odsetek, ponieważ przedsiębiorca ma więcej czasu na obliczenie prawidłowego zysku, z którego wylicza się podatek dochodowy za ostatnią ratę w drugim roku kalendarzowym, w listopadzie.

Wspólne opodatkowanie
Przedsiębiorstwa, będąc w ponad 50% własnością innej firmy, np. spółki holdingowej, będą musiały zapłacić tzw. opodatkowanie wspólne. Wówczas właściciel posiadający większość udziałów, czyli spółka zarządzająca, ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych do duńskiego Urzędu Skarbowego. Natomiast firma podlegająca pod spółkę zarządzającą podatek odprowadzi na rzecz udziałowca większościowego.
Podatek dochodowy od osób prawnych, pobierany przez spółkę zarządzającą od spółki jej podlegającej, nazywany jest „łącznym wkładem podatkowym”.
W przypadku, gdy nasza firma należy do holdingu, istnieje możliwość przeniesienia zysku ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę holdingową. Istotną kwestią jest tu ilość posiadanych przez holding akcji, bowiem od tego zależy, czy spółka holdingowa będzie miała obowiązek odprowadzenia podatku od dywidendy, czy też nie. Tak więc:
• jeśli spółka holdingowa posiada 10% lub więcej akcji spółki operacyjnej, ta ostatnia może wypłacić dywidendę spółce zarządzającej bez potrącania podatku od dywidendy;
• jeśli spółka holdingowa posiada mniej niż 10% akcji, spółka operacyjna, wypłacając dywidendę, będzie musiała odprowadzić stosowny podatek.
Przeniesienie zysku do spółki operacyjnej pozwala zabezpieczyć go na przykład przed wierzycielami. Wystarczy nadać wypłacie status dywidendy. Po przekazaniu zysku, budżet ten może zostać wykorzystany na nowe inwestycje lub też po prostu zostać potraktowany jako depozyt. Mimo wszystko, warto pamiętać, że Urząd Skarbowy ma prawo w niektórych sytuacjach ponownie zażądać pieniędzy od spółki holdingowej, dzieje się tak np. gdy występują zaległości w płaceniu podatków pracowniczych. Aczkolwiek dotyczy to akcjonariuszy, będących osobą prawną, posiadających co najmniej 50% udziałów.

Wypłata pieniędzy z firmy
Osoby, zarządzające przedsiębiorstwem jako jedyny dyrektor i jedyny udziałowiec, mogą zapłacić same sobie. Jednakże należy to zrobić w określony sposób. W przeciwnym wypadku właściciel firmy może spotkać się z nieprzyjemnymi, trudnymi do naprawienia konsekwencjami. Wypłaty można zatem dokonać na dwa sposoby:
1. jako wynagrodzenie – osoba, będąca właścicielem firmy, która jednocześnie jest jej dyrektorem może zatrudnić samą siebie na etat w strukturze spółki. W ten sposób dyrektor otrzymuje co miesiąc wypłatę.
2. jako dywidendę – ta opcja jest dostępna w sytuacji, gdy po uregulowaniu podatku dochodowego, w budżecie pozostanie jakiś zysk.

Podatek od dywidendy
Podatek od dywidendy należy uregulować do 10 dnia miesiąca następującego po wypłacie dywidendy. Decyzja o wypłacie dywidendy musi zostać zadeklarowana w systemie SKAT Erhverv. Następnie odprowadza się podatek. Wówczas płatność pojawi się w systemie jako Skattekonto. W celu dokonania transakcji, wymagany jest identyfikator płatności, który widnieje na potwierdzeniu przy składaniu deklaracji.
Dywidenda do 56.5 DKK jest obłożona podatkiem w wysokości 27%, zaś powyżej tej kwoty stawka wynosi 42%. Próg dla osób, pozostających w związku małżeńskim, jest podwyższony do 113 tys. DKK (dotyczy stawki 42%). Jednak, o ile przy dywidendzie do 56.5 tys. DKK sprawa nie jest zbyt skomplikowana, o tyle w przypadku przekroczenia tego progu rzecz staje się nieco bardziej skomplikowana. Rozważmy to na przykładach.
Przykład 1
Dochód w firmie wyniósł 64 102 DKK. Po odprowadzeniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 22%, zostanie 50 tys. DKK. Jeśli chcemy wypłacić dywidendę, wówczas od tej kwoty należy odliczyć jeszcze 27%, co w rezultacie daje podatek od dywidendy równy 13.5 tys. DKK. Zatem łącznie przedsiębiorca zapłaci: 14 102 DKK podatku dochodowego + 13.5 tys. DKK podatku od dywidendy, co daje 27 602 DKK, czyli łącznie podatek stanowi 43,06% zysku początkowego (od 64 102 DKK).
Przykład 2
Załóżmy, że zysk w firmie wyniósł 128 205 DKK. Po odliczeniu podatku dochodowego, uzyskujemy kwotę 100 tys. DKK, co oznacza, że podatek wyniósł 28 205 DKK, czyli 22%. W przypadku, gdy wpłacimy pozostałe 100 tys. jako dywidendę, podatek zostanie naliczony w następujący sposób:
• od pierwszych 56.5 tys. DKK należy odliczyć 27% podatku, czyli 15 225 DKK;
• od pozostałej kwoty, przekraczającej próg 56.5 tys. DKK, należy odprowadzić stawkę 42%, czyli dokonujemy następujących obliczeń: 42% ze 100 tys. DKK – 56.5 tys. DKK = 43.5 tys. DKK x 42% = 18 270.
Zatem łącznie od zysku początkowego w wysokości 128 205 DKK zostanie potrącone 48,15%.

Małżeństwa
Osoby pozostające w związku małżeńskim są objęte innymi zasadami. Otóż jeśli kwota, którą chcemy wypłacić jako dywidendę z 27% stawką podatku, jest podwojona. Oznacza to, że zamiast 56.5 DKK, można wypłacić 113 tys. DKK.

Pensja czy dywidenda
W większości wypadków najlepiej jest najpierw wypłacać pieniądze z firmy w postaci pensji do limitu maksymalnego progu podatkowego, a następnie dywidendę do limitu niskiej stawki podatkowej – 56.5 tys. DKK – 27%.

Stawki podatkowe i limity
REZYDENT, OSOBA FIZYCZNA Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
Podatek od dywidendy: Niska stawka podatkowa gdy dywidenda jest poniżej limitu 27% 27% 27%
Podatek od dywidendy: Wysoka stawka podatkowa gdy dywidenda przekracza limit 42% 42% 42%
Podatek od dywidendy: Limit, w którym niska stawka podatkowa zmienia się w wysoką stawkę podatkową, dla osoby fizycznej stanu wolnego 52.900 DKK 55.300 DKK 56.500 DKK
Podatek od dywidendy: Limit, w którym niska stawka podatkowa zmienia się w wysoką stawkę podatkową, dla osoby fizycznej żonatej/zamężnej 105.800 DKK 110.600 DKK 113.000 DKK
Maksymalny przedział podatkowy („topskat”): Limit przed odliczeniem składek ATP i AM 559,179 DKK 578.309 DKK 593.309 DKK
Maksymalny przedział podatkowy („topskat”): Limit po odliczeniu składki ATP i AM 513.400 DKK 531.000 DKK 544.800 DKK
Maksymalna stawka podatku („topskat”) 15% 15% 15%
ATP: Wkład własny pracowników 1.135,80 DKK rocznie 1.135,80 DKK rocznie 1.135,80 DKK rocznie
FIRMA REZYDENTA DANII PODATEK OD DYWIDENDY
W przypadku posiadania 10% lub więcej nienotowanej spółki 0%
Posiadanie mniej niż 10% spółki nienotowanej na giełdzie (akcje portfela) 15,4% – tylko 70% dywidendy jest opodatkowane 22%
W przypadku posiadania 10% lub więcej spółki giełdowej 22%
W przypadku posiadania mniej niż 10% notowanych (akcje portfela notowanego) 22%
Terminy w urzędach
OPIS OSTATECZNY TERMIN
Termin złożenia raportu rocznego 5 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego
Termin złożenia zeznania podatkowego 6 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego
Termin zapłaty podatku od dywidendy 10 dni po miesiącu, w którym zapadła decyzja o wypłacie dywidendy
Termin płatności 1 raty podatku dochodowego od firmy (rata zwykła) 20 marca
Termin płatności 2 raty podatku dochodowego od firmy (rata zwykła) 20 listopada
Termin płatności 3 raty podatku dochodowego od firmy (rata dobrowolna) 1 lutego w roku obrotowym następującym po zakończeniu roku obrotowego
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

0 odpowiedzi

Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Danii? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Danii? Pozostaw tu swój telefon i email.