Otrzymaj wycenę

Duńska firma

Firma w Danii - wstęp Założenie firmy w Danii Formy działalności gospodarczej w Danii PMV (Personligt ejet mindre virksomhed) Jednoosobowa działalność gospodarcza (Enkeltmandszirksmhed) Spółka akcyjna (Aktieselskab - A/S) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab - ApS) Odział firmy zagranicznej (Filial af udenlandsk selskab) Spółka jawna (Interesselskab - I/S) Spółka komandytowa (Kommanditselskab - K/S) Przedstawicielstwo firmy zagranicznej (Salgskontor) Stowarzyszenia spółdzielcze (Andelsforening / Brugsforening) Rejestr Usługodawców Zagranicznych (RUT) Duńskie podatki Osoby fizyczne Działalność jednoosobowa Spółki Podatek CIT VAT Obowiązki duńskiego pracodawcy FAQ
Firma w Danii - wstęp
Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który chce założyć firmę w Danii, to zapewne podjąłeś tę decyzję nie bez powodu. Trzy najważniejsze zasady duńskiej gospodarki to: zasada swobodnej konkurencji, zasada wolnego rynku oraz zasada braku ograniczeń w prowadzeniu firmy. To właśnie dlatego kraj ten od lat przoduje w rankingach biznesowych i przyciąga licznych zagranicznych przedsiębiorców.

Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje, z którymi powinieneś zapoznać się jeszcze przed założeniem firmy w Danii. Dowiesz się jakie duńskie przepisy trzeba znać, jakie podatki masz obowiązek zapłacić, jakich terminów dotrzymać, jakie dokumenty będą niezbędne w czasie rejestracji i prowadzenia firmy, jakie opłaty musisz uiścić i wiele innych.
Założenie firmy w Danii
Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który chce założyć firmę w Danii, musisz spełnić pewne ustalone reguły (są one takie same dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej).

Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, powinieneś zapoznać się z duńskim prawem i konkurencją na rynku (szczególnie w branży, w której planujesz działać). Na początku, jeśli planujesz pozostać w Danii dłużej niż kwartał, powinieneś złożyć wniosek o certyfikat pobytowy w duńskim urzędzie regionalnym (statsforvaltning.dk), ponieważ musisz go posiadać przed rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

Co ważne, planując założenie własnej działalności gospodarczej musisz zgromadzić około 10-25 tys. koron duńskich. Będzie to kapitał początkowy, który pozwoli opłacić tłumacza, licencję, usługi biura doradczego czy księgowego, a także zakup sprzętu (jeśli nie uzyskasz na to dofinansowania z UE). Jednym z ważniejszych kroków jest też wybór odpowiedniego rodzaju działalności gospodarczej, a co się z tym wiąże, zapoznanie z zagadnieniami, które go dotyczą (przepisy prawne, zezwolenia, patenty, licencje, oznakowania towaru).

Tutaj znajdziesz nasz artykuł, w którym dowiesz się więcej na temat księgowości w duńskiej firmie.

Następnie trzeba sprawdzić czy nazwa firmy będzie niepowtarzalna. Można to zrobić poprzez stronę Centralnego Rejestru Firm - CVR (www.cvr.dk). Po pozytywnej weryfikacji nazwy, należy określić dokładną datę rozpoczęcia działalności i sporządzić plan finansowy firmy (we współpracy z księgowym).

Aby przystąpić do rejestracji trzeba spełniać jeden z trzech warunków - należy być zatrudnionym w Danii, posiadać fundusz na pierwszy rok działalności firmy, przedłożyć umowę najmu lokalu (siedziby firmy). Niektórzy, przed założeniem swojej firmy, decydują się także na podpisanie umów z przedsiębiorcami, z którymi planują współpracę (te umowy trzeba przedstawić w razie potrzeby).

Ostatnim krokiem, który trzeba wykonać do ośmiu dni przed rozpoczęciem działalności, jest rejestracja w Duńskiej Agencji ds. Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorstw (Erhvervsstyrelsen). Agencja ta jest odziałem Ministerstwa Gospodarki, a jej zadaniem jest przekazanie dokumentów firmy do Urzędu Celno-Podatkowego - SKAT. Urząd ten nadaje numer identyfikacji podatkowej CPR (osobisty NIP), który jest potrzebny do rozliczania podatku dochodowego i podatku VAT.

W razie potrzeby możesz także zapoznać się w ustawami, które regulują prowadzenie działalności gospodarczej w Danii i mogą wyjaśnić Twoje wątpliwości. Są to:
-ustawa o przedsiębiorstwach prywatnych (The Private Companies Act);
-ustawa o podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w celach zarobkowych (The Carrying on Bussines for Profit Act);
-ustawa o spółkach akcyjnych (The Public Limited Companies Act);
-ustawa o rachunkowości spółki (The Company Accounts Act).
Formy działalności gospodarczej w Danii
Tak jak już zostało wspomniane, przed rozpoczęciem działalności, należy wybrać formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej wybierana jest działalność jednoosobowa, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz oddział firmy zagranicznej. Warto pamiętać, że zarówno polscy, jak i zagraniczni przedsiębiorcy, mogą w Danii swobodnie wybrać formę prawną firmy.
PMV (Personligt ejet mindre virksomhed)
PMV to działalność o charakterze hobbystycznym, przeznaczona dla osób, które stawiają w biznesie pierwsze kroki. Jeśli firma osiągnie roczny obrót powyżej 50 tys. DKK lub zatrudni pracownika, to forma działalności musi zostać zmieniona na Enkeltmandszirksmhed (patrz poniżej). Nie ma obowiązku rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jednak mogą jej dokonać osoby, które chcą mieć nadany numer CVR. Za działalność w pełni odpowiada jej właściciel, a więc jej zysk i zadłużenie, są jednocześnie zyskiem i zadłużeniem właściciela.
Jednoosobowa działalność gospodarcza (Enkeltmandszirksmhed)
Działalność jednoosobowa (samozatrudnienie) to najmniej skomplikowana forma prowadzenia biznesu w Danii. Zapewne dlatego jest to najczęściej wybierana forma prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawową zasadą jest to, że wszystkie aktywa i pasywa należą do właściciela, który własnym majątkiem odpowiada za wszystkie zadłużenia. I chociaż firma ta może zatrudniać pracowników, to jednak nikt, poza właścicielem, nie ma wpływu na jej prowadzenie. Firma w Danii - samozatrudnienie Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą mieć numer CPR, który można uzyskać po rejestracji w Erhvervsstyrelsen (www.erhvervsstyrelsen.dk). Warto także pamiętać, że właściciel musi wybrać jedną z pośród trzech form opodatkowania firmy:

a. opodatkowanie zysku jako przychodu osobistego (tak jak u osób zatrudnionych);
b. opodatkowanie zgodnie z ustawą o kapitale zakładowym (Kapitalafkastordning) (część zysku firmy jako przychód osobisty, a część jako przychód z kapitału);
c. opodatkowanie zgodne z ustawą o przedsiębiorstwach (Virksomhedsordning) (możliwość odliczenia od podatku kosztów z odsetek kredytowych, możliwość zatrzymania zysku z firmy w formie oszczędności bankowych).
Spółka akcyjna (Aktieselskab - A/S)
W przeciwieństwie do działalności jednoosobowej, udziałowcy i współwłaściciele spółki akcyjnej nie odpowiadają swoim majątkiem za jakiekolwiek zadłużenie firmy. Wynika to z tego, że spółka podlega innym przepisom podatkowym niż dochód uzyskany przez te osoby.

Proces zakładania spółki akcyjnej należy zacząć od sporządzenia umowy założycielskiej, która powinna zawierać dane założycieli oraz zarządu firmy, nazwę i adres siedziby, rodzaj działalności oraz sumę kapitału założycielskiego. Po przyjęciu i podpisaniu umowy trzeba także sporządzić status spółki, a następnie dokonać wpłaty kapitału początkowego na firmowe konto bankowe (wymagane jest 500 tys. DKK w gotówce lub w innych aktywach). Trzeba pamiętać, że obligatoryjne jest sporządzanie dokumentów w języku duńskim, więc może być potrzebna pomoc tłumacza.

Ważnym krokiem w procesie rejestracji spółki akcyjnej jest spotkanie statutowe (nazywane także posiedzeniem generalnym), na którym udziałowcy wybierają radę nadzorczą i zarząd. Zgodnie z prawem rada nadzorcza musi składać się minimum z trzech osób (musi być zachowana większość głosów).

Ostatnim krokiem jest zarejestrowanie firmy w duńskim rejestrze handlowym, dzięki czemu firma otrzyma numer ewidencyjny CVR (odpowiednik polskiego numeru REGON). Warto pamiętać, że po zarejestrowaniu firmy, należy także dokonać rejestracji w urzędzie podatkowym (Told-og Skatteregion). Duńska firma - spółka akcyjna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab - ApS)
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (polski odpowiednik: spółka z o.o.). jest jedną z najpopularniejszych duńskich form prawnych wybieranych przez przedsiębiorców. Jej założenie, tak jak w przypadku spółki akcyjnej, wymaga podpisania przez udziałowców umowy założycielskiej i sporządzenia statutu, a także wpłacenia kapitału początkowego, który minimalnie wynosi 50 tys. DKK. Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji tej spółki można znaleźć w ustawie o prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
Odział firmy zagranicznej (Filial af udenlandsk selskab)
Polscy przedsiębiorcy mogą utworzyć na terenie Danii oddział swojej firmy, jeżeli ich spółka zarejestrowana w Polsce, ma podobną formę prawną do tej obowiązującej w Danii (np. spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Niewątpliwie faktem, który zachęca przedsiębiorców do założenia filii firmy w Danii jest to, że nie wymaga ona angażowania środków finansowych (wpłaty założycielskiego kapitału akcyjnego), tak jak to jest w przypadku spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracji filii można dokonać drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową erhvervsstyrelsen.dk. W tym celu trzeba zgromadzić dokumenty dotyczące polskiej spółki (koniecznie trzeba mieć sprawozdanie finansowe z ostatniego roku) oraz formularz rejestracyjny. Po wpisaniu nazwy polskiej spółki, formy prawnej firmy, przedmiotu działalności, sumy kapitału akcyjnego, numeru KRS, adresu i nazwy duńskiego oddziału, przedmiotu działalności oddziału, danych personalnych i adresów osób upoważnionych do podejmowania decyzji w imieniu duńskiej filii należy przesłać go do Agencji Handlu i Przedsiębiorstw.

Warto także wiedzieć, że:

- jedna lub więcej osób zarządzających oddziałem firmy zagranicznej musi mieszkać w Danii, krajach nordyckich lub którymkolwiek z państw UE;
- założenie oddziału firmy zagranicznej zajmuje kilka dni, ale jego rejestracja może trwać nawet kilka tygodni;
- nazwa oddziału musi zawierać słowo „oddział” (filial) wraz z nazwą firmy zagranicznej i kraju jej siedziby;
- oddział podlega pod 22-procentowy duński podatek dochodowy od osób prawnych (CIT);
- w celu zarejestrowania jako płatnik VAT, nowy oddział powinien zostać zgłoszony do SKAT;
- osobą całkowicie odpowiedzialną za zobowiązania filii jest jej dyrektor;
- dodatkowym obowiązkiem jest coroczne przesyłanie kopii rocznego sprawozdania finansowego firmy do Agencji Handlu i Przedsiębiorstw.

Więcej na temat rozliczenia rocznego firmy w Danii możesz się dowiedzieć w tym artykule.
Spółka jawna (Interesselskab - I/S)
Ten rodzaj działalności gospodarczej mogą założyć minimum dwie osoby fizyczne lub prawne. Nie ma obowiązku wpłacenia kapitału zakładowego, ale ewentualny wniesiony wkład i całe mienie nabyte później przez spółkę składa się na jej majątek. Co więcej, tak jak w przypadku innych spółek, musi zostać podpisana umowa założycielska, którą trzeba przedstawić podczas rejestracji. Wszystkie dokumenty wraz z wnioskiem rejestracyjnym należy złożyć do Agencji Przedsiębiorstw i Handlu w ciągu 8 tygodni od podpisania wyżej wspomnianej umowy. Skutkiem tej procedury jest nadanie numeru Centralnego Rejestru Firm - CVR (www.cvr.dk).

Warto także pamiętać, że duńska spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, ale ma prawo zawierać wszelkie umowy, może zostać pozwana i sama pozywać.
Spółka komandytowa (Kommanditselskab - K/S)
Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której za ewentualne zobowiązania odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (odpowiada tylko kapitałem startowym).

Rodzajem spółki komandytowej, który zyskuje popularność na duńskim rynku, jest spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości udziałów (Partnerselskaber - P/S). Jej spólnikami są publiczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Za zobowiązania mogę one odpowiadać całością kapitału zakładowego lub jedynie określonymi sumami.
Przedstawicielstwo firmy zagranicznej (Salgskontor)
Przedstawicielstwo firmy zagranicznej powstaje zwykle, by jedynie działać w imieniu firmy macierzystej i promować produkty i usługi (nie ma prawa do sprzedaży). Ta forma działalności nie posiada osobowości prawnej, za jej zobowiązania odpowiada firma, którą reprezentuje, duńskie prawo nie reguluje w żaden sposób tego rodzaju działalności.
Stowarzyszenia spółdzielcze (Andelsforening / Brugsforening)
Stowarzyszenie spółdzielcze to podmiot prawny, który powstaje na podstawie umowy stowarzyszeniowej. Dokument ten umożliwia sprzedaż i przetwarzanie produktów, ale też zakup i sprzedaż towarów innym podmiotom prawnym. Członkowie stowarzyszenia spółdzielczego są odpowiedzialni za jego zobowiązania w ograniczonym stopniu. Stowarzyszenie, tak jak inne formy działalności, musi zawierać w swojej nazwie skrót określający formę prawną - A.m.b.a.
Rejestr Usługodawców Zagranicznych (RUT)
Zgłoszenie do RUT przez przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić własną firmę na terenie Danii jest niezbędne po to, by duńskie władze były w stanie nadzorować firmy zagraniczne. Można to zrobić przez stronę virk.dk. Ważne, aby dokonać zgłoszenia jeszcze przed rozpoczęciem działalności (najpóźniej w dniu rozpoczęcia). Zgłaszać trzeba także wszelkie zmiany (najpóźniej do 1 dnia roboczego, w którym zaczną obowiązywać). Jeśli duńska firma nie zostanie zgłoszona do Rejestru lub informacje są już nieaktualne, Inspektor Pracy może wnieść oskarżenie lub nałożyć na właściciela karę pieniężną (10 tys. koron duńskich lub nawet 20 tys. koron duńskich, w przypadku powtarzającego się nieprzestrzegania przepisów).

Poza przedsiębiorcami, którzy chcą prowadzić własną firmę w Danii, do RUT powinien zgłosić się każdy pracujący na terenie Danii (pracodawca/pracownik). firma w Danii - dane do rejestracji RUT Otrzymany po rejestracji osobisty numer RUT jest niezbędny w kontakcie z wieloma duńskimi urzędami. W niektórych branżach przez rozpoczęciem pracy pracodawca wymaga od pracownika dostarczenia pokwitowania z RUT.
Duńskie podatki
Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą prowadzącym firmę, czy osobą pracującą na terenie Danii - podlegasz pod duńskie podatki. Ich stawki różnią się od siebie. Inne podatki dotyczą pracownika duńskiej firmy, inne właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej, a jeszcze inne prezesa spółki czy udziałowca. Trzeba pamiętać, że wszystkie podatki w Danii mają charakter progresywny - wysokość progu podatkowego jest uzależniona od wysokości dochodów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o duńskich podatkach? Zapoznaj się z tym artykułem.
Osoby fizyczne
W Danii osoby fizyczne obowiązuje podatek, który składa się z dwóch części:

1. liniowy podatek municypalny (płacony na rzecz władz lokalnych), określany jest przez każdy z regionów indywidualnie i wynosi średnio 32%,

2. progresywny podatek płacony na rzecz skarbu państwa, którego stawka jest uzależniona od wartości uzyskiwanego dochodu i wynosi:
- 5,64% dla dochodów niższych od kwoty 42 tys. koron,
- 15% dla dochodów wyższych od kwoty 42 tys. koron.

Istnieje również dobrowolny podatek kościelny, którego stawka waha się od 0,44 do 1,5%.
Działalność jednoosobowa
Dla SKAT-u przychody z prowadzenia działalności jednoosobowej (samozatrudnienia) są równe z przychodami właściciela firmy. Dochód jest opodatkowany jednorazowo, toteż wymagane jest tylko jedno zeznanie podatkowe. duńska firma - deklaracja podatkowe w jednoosobowej działalności Warto zapamiętać, że zaliczki na podatek dochodowy odprowadza się 20 marca oraz 20 listopada.
Spółki
Spółki w Danii obowiązuje podatek w wysokości 22 procent rocznego dochodu. Jeśli 12-miesięczny obrót przedsiębiorstwa przekroczy 50 tys. DKK, to staje się ono płatnikiem podatku VAT (25%).
Podatek CIT
Wpływy z podatków od osób prawnych stanowią około 8% całości wpływów podatkowych w Danii. Podstawę naliczenia podatku stanowi całkowity dochód firmy, łącznie z dochodem od kapitału. Warto przypomnieć, że podatek ten dotyczy spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, związków spółdzielczych, stowarzyszeń, a także oddziałów i innych stałych przedstawicielstw zagranicznych przedsiębiorstw. Wszystkie te podmioty są zobowiązane do rozliczenia podatku dochodowego do sześciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego.
VAT
Podatek VAT dotyczy wszystkich dóbr, którymi obraca dana firma w Danii. Inaczej nazywa się go podatkiem od wartości dodanej. Wysokość tego podatku jest stała i wynosi 25%. Według prawa, jako płatnik tego VAT-u musi zarejestrowana duńska firma, której roczne obroty przekraczają sumę 50 tys. koron duńskich. Zerowa stawka VAT-u w Danii dotyczy np. banków, rynku nieruchomości, rachunków za prąd, gaz, wodę oraz ubezpieczeń, opieki zdrowotnej i działalności kulturalnej.

Jeśli jako właściciel firmy w Danii, chcesz ją zarejestrować jako płatnika VAT, musisz zrobić to jeszcze przed rozpoczęciem dostaw towarów i świadczenia usług. Możesz dokonać zgłoszenia przez stronę RUT, czyli Rejestru Zagranicznych Dostawców (virk.dk). Warto pamiętać, że obowiązek rejestracji jako płatnik VAT (i opłacenia tego podatku) ma także odbiorca usług w Danii (nawet gdy świadczy usługi przedsiębiorstwom niezarejestrowanym jako płatnicy VAT).

Na czym polega procedura odwrotnego obciążenia według prawa w Danii? Mówiąc najprościej, zapłatę podatku VAT przejmuje na siebie kupujący. Firmy zagraniczne, wchodząc w interesy z firmami z Danii, nie muszą się więc martwić o zapłatę VAT-u W Danii i nie powinny wpisywać go za fakturze. W tym dokumencie trzeba uwzględnić jedynie wartość towarów (netto), numer przedsiębiorstwa (nabywcy) i dodać dopisek - zazwyczaj „Reversedcharge”. Duńska firma a usługi
Obowiązki duńskiego pracodawcy
Przedsiębiorcy, którzy chcą założyć firmę w Danii, poza licznymi zagadnieniami, takimi jak wspomniane już podatki, szczególnie jeśli chcą zatrudniać pracowników, powinni zapoznać się także z przepisami duńskiego prawa pracy. Warto szczególną uwagę zwrócić na Ansættelsesbevis loven. Jest to ustawa o dokumencie zatrudnienia, która mówi o tym, że osoby, które były (lub będą) zatrudnione minimum przez miesiąc, na ponad 8h w tygodniu, muszą dostać dokument zawierający jasne i szczegółowe informacje o warunkach pracy.

Warto także wspomnieć o tym, że Dania to jedyny kraj Unii Europejskiej, gdzie stosunki pracy są regulowane umowami zbiorowymi, zawieranymi między związkami zawodowymi a związkami pracodawców. Warunki pracy wynegocjowane w tych umowach obejmują wszystkich pracowników niezależnie od tego, czy są członkami związków zawodowych. Obowiązkiem przedsiębiorcy, który prowadzi w Danii własną działalność, ale też osób pracujących w duńskiej firmie, jest przestrzeganie przepisów BHP (karą za nieprzestrzeganie może być grzywna lub nakaz wstrzymania wykonywanych prac). przepisy można znaleźć na stronie Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy (UIP), jednak do najważniejszych należy zapewnienie swoim pracownikom sprzętu ochrony osobistej oraz bezpiecznego miejsca pracy, a także przeprowadzanie pracownikom corocznych szkoleń z zakresu BHP (muszą one być udokumentowane i przekazane do UIP).
FAQ
1. Jakie koszty można odliczyć od duńskiego podatku?
W Danii od podatku można odjąć pobierane wcześniej składki na emeryturę, alimenty na dzieci, składki ubezpieczeniowe, transport do pracy i koszty wyżywienia. Warto jednak pamiętać, że duński urząd skarbowy w przeciągu siedmiu lat ma prawo sprawdzić, czy powyższe wydatki są prawdziwe.

2. Jakie jest maksymalne opodatkowanie dochodu w Danii?
W przypadku osób fizycznych, maksymalne obciążenie nie może być wyższe niż 59 procent dochodu.

3. Kto musi mieć certyfikat pobytowy?
O certyfikat pobytowy musu ubiegać się każdy, kto planuje przebywać w Danii dłużej niż 3 miesiące, a także przedsiębiorca, który chce założyć własną działalność na terenie Danii, (przed zarejestrowaniem). Wniosek można złożyć w duńskim Urzędzie Regionalnym (www.statsforvaltning.dk).

4. Co to jest NemID?
NemID to duński identyfikator, który otrzymują wszystkie firmy. Opcja zamówienia na stronie www.nemid.nu jest dostępna tylko dla osób posiadających ważny paszport, duńskie prawo jazdy albo dokument poświadczający o zameldowaniu w tym kraju.

5. Czym jest system LetLøn?
LetLøn to system, z którego można skorzystać za pośrednictwem strony internetowej duńskiego Urzędu Celno-Podatkowego (SKAT). Umożliwia on prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników. W praktyce działa to tak, że pracodawca wpisuje stawkę za godzinę, którą ustalił z danym pracownikiem i na tej podstawie LetLøn oblicza podatki i koszty potrzebne do rocznego rozliczenia.

6. Co oznaczają skróty w nazwach duńskich działalności gospodarczych?
Każda nazwa działalności gospodarczej obowiązkowo musi zawierać skrót, który określa jej formę prawną. I tak:
- spółka akcyjna (Aktieselskab - A/S)
- spółka jawna (Interesselskab - I/S)
- spółka komandytowa (Kommanditselskab - K/S)
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab - ApS)
- odział firmy zagranicznej (Filial af udenlandsk selskab)
- stowarzyszenia spółdzielcze (A.m.b.a)

7. Jakie adresy duńskich stron internetowych warto znać?
8. Jakie usługi w Danii są zwolnione z podatku VAT?
Zwolnione z opodatkowania VAT w Danii są następujące usługi:
- usługi pogrzebowe,
- sprzedaż i kupno nieruchomości,
- transakcje finansowe,
- opłaty pocztowe,
- gry i sport
- opieka medyczna,
- oświata,
- wszelkiego rodzaju ubezpieczenia i świadczenia socjalne,
- kultura i sztuka,
- transport osobowy (w tym usługi biur podróży),
- wolontariat i działalność charytatywna.

9. Kto w Danii jest płatnikiem podatku VAT?
Działalność staje się płatnikiem 25-procentowego podatku VAT, kiedy roczne obroty przekroczą 50 tys. koron duńskich.

10. Jakie informacje należy podać podczas rejestracji w RUT?
Na początku warto zaznaczyć, że osoby prowadzące działalność na własny rachunek i niezatrudniające pracowników muszą rejestrować się w RUT tylko, jeśli świadczą usługi w branży budowlano-konstrukcyjnej lub w zakresie montażu i napraw maszyn i urządzeń. W takim przypadku podczas rejestracji należy podać: nazwę, adres i dane kontaktowe firmy, przedział czasowy i miejsce wykonywania zadania i miejsce, kod klasyfikacji sektorowej firmy oraz opcjonalnie numer rejestracyjny VAT w kraju pochodzenia i numer CVR duńskiego usługodawcy.

Jeśli firma zatrudnia pracowników, trzeba powyższe informacje uzupełnić o dane osobowe pracowników delegowanych, czas trwania delegowania oraz potwierdzić ich ubezpieczenie podczas pracy i zabezpieczenie świadczeniowe.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

85 odpowiedzi na artykuł "Duńska firma"

Emil Koliński
Co jeśli firma nie ma dochodu w Danii?
ODPOWIEDZ
Adam Rączka
Jeśli firma nie osiąga dochodu w Danii, ważne jest zgłoszenie tej sytuacji odpowiednim organom, takim jak urząd skarbowy, i być może będziesz musiał kontynuować składanie deklaracji podatkowych i spełniać inne wymogi prawne, ale warto także skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym w celu zrozumienia wszystkich konsekwencji i kroków, które trzeba podjąć.
Patryk Mickiewicz
Jak dostac CPR w Danii?
ODPOWIEDZ
Michalina Galas
Aby otrzymać numer CPR (Central Person Register) w Danii, pierwszym krokiem jest zarejestrowanie swojego stałego zamieszkania w danym regionie danego urzędu komunalnego (kommune). Warto odwiedzić lokalny urząd komunalny, gdzie zostaniesz poproszony o wypełnienie stosownych dokumentów i dostarczenie niezbędnych informacji. Po zakończeniu tego procesu rejestracji, otrzymasz numer CPR, który jest nieodzowny do wielu różnych czynności i usług w Danii, takich jak poszukiwanie zatrudnienia, założenie konta bankowego czy korzystanie z opieki zdrowotnej.
Luiza Zając
A jeszcze jedną. Ile się czeka na numer CPR w Danii?
Grzegorz Żywicki
Czas oczekiwania na otrzymanie numeru CPR w Danii może być różny i zależy od wielu czynników, w tym od konkretnej komuny (kommune) i obciążenia urzędu komunalnego. W niektórych przypadkach można otrzymać numer CPR od razu po zarejestrowaniu zameldowania, podczas gdy w innych może to potrwać kilka dni lub nawet dłużej. Warto skontaktować się z lokalnym urzędem komunalnym, aby uzyskać dokładne informacje na temat czasu oczekiwania w konkretnej komunie.
Celina Sopko
Ile kosztuje godzina pracy w Danii?
ODPOWIEDZ
Adrianna Gulczyńsk
Koszt godziny pracy w Danii zależy od wielu czynników, takich jak branża, umiejętności pracownika, lokalizacja i umowa. Średnio godzina pracy w Danii może kosztować pracodawcę od 150 do 200 dolarów lub więcej, ale to tylko ogólna orientacyjna kwota, która może znacznie się różnić w zależności od konkretnych okoliczności.
Wioletta Świtała
Cześć. Jakie są miesięczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Danii?
ODPOWIEDZ
Agnieszka Dąbrowsk
Cześć! Koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Danii mogą być zróżnicowane i zależą od rodzaju działalności, lokalizacji, skali operacji i innych czynników, ale obejmują m.in. koszty wynajmu lokalu, wynagrodzenia pracowników, podatki, ubezpieczenia, opłaty za prąd i wodę oraz inne koszty związane z działaniem firmy. Dlatego konkretna kwota może być bardzo różna w zależności od konkretnej sytuacji.
Oktawiusz Balcer
Wiecie może jak sprawdzić firmę w Danii??
ODPOWIEDZ
Anastazja Opolska
Aby sprawdzić firmę w Danii, możesz skorzystać z internetowego Centralnego Rejestru Firm (CVR), gdzie wpisując numer CVR lub nazwę firmy, można uzyskać informacje o danym podmiocie, takie jak dane rejestracyjne, status podatkowy i inne.
Justyna
Czy warto założyć firmę w Danii?
ODPOWIEDZ
Kacper Orszulak
Warto założyć firmę w Danii, jeśli masz jasny plan biznesowy, zrozumiesz lokalne przepisy i podatki, oraz zidentyfikujesz lukę na rynku, która pozwoli Twojej firmie odnieść sukces; warto również rozważyć korzyści wynikające z korzystnego klimatu biznesowego, dostępu do rynku UE i doświadczenia w przedsiębiorczości.
Jacek Cichoń
Jak zarejestrować firmę w Danii?
ODPOWIEDZ
Emilia Swatek
Aby zarejestrować firmę w Danii, musisz udać się do Centralnego Rejestru Firm (CVR), wypełnić odpowiednie dokumenty rejestracyjne, uzyskać numer CVR, otworzyć konto bankowe firmy oraz zgłosić się do urzędu skarbowego.
Anna Wieczorek
Co to jest Rut w Danii?
ODPOWIEDZ
Klaudia Żelińska
W Danii termin "Rut" odnosi się do programu podatkowego, który umożliwia obywatelom uzyskanie ulg podatkowych za prace wykonywane w ich własnym domu, takie jak sprzątanie, opieka nad dziećmi czy naprawy.
Oskar Kurek
Witam, takie pytano - Jak prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w Danii?
ODPOWIEDZ
Hanna Kusiak
Aby prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w Danii, musisz zarejestrować firmę, uzyskać numer CVR, otworzyć konto bankowe, zarejestrować się w urzędzie skarbowym, oraz prowadzić księgowość i ubezpieczyć się, a także przestrzegać lokalnych regulacji i zgłaszać zmiany w działalności.
Arleta Kunda
Cześć, mam dylemat: Jaki biznes warto otworzyć w Danii?
ODPOWIEDZ
Honorata Dana
Cześć! Wybór rodzaju biznesu, który warto otworzyć w Danii, zależy od wielu czynników, takich jak Twoje zainteresowania, umiejętności, kapitał początkowy i lokalne potrzeby rynkowe. Niektóre popularne opcje to restauracje, usługi IT, branża opieki zdrowotnej, e-commerce, usługi konsultingowe, produkcja żywności, czy energia odnawialna. Ważne jest również zrozumienie konkurencji i regulacji w danej branży.

Przed podjęciem decyzji, warto przeprowadzić badania rynku, zrozumieć konkurencję i zorientować się, czy istnieją nisze rynkowe, które można wykorzystać. Dobrze jest również skonsultować się z lokalnym doradcą biznesowym lub prawnym, aby zrozumieć wymagania prawne i podatkowe związane z danym rodzajem działalności.
Ruta Obrzut
Co to jest numer CVR w Danii?
ODPOWIEDZ
Ruta Kochanowska
Numer CVR w Danii to specjalny numer identyfikacyjny przydzielany firmom oraz innym podmiotom zarejestrowanym w kraju. To skrót od "Centralny Rejestr Firm" i składa się z 8 lub 9 cyfr. Ten numer jest używany do jednoznacznego identyfikowania danego podmiotu w kontekście działań administracyjnych, podatkowych i rejestracyjnych. Można to porównać do roli numeru NIP w Polsce lub numeru VAT w innych krajach europejskich. Numer CVR jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej, regulowania podatków, zawierania umów i wypełniania innych formalności biznesowych w Danii.
Odeta Dębska
Witam - Jak zamknac firme w Danii?
ODPOWIEDZ
Felicjan Puza
Aby zamknąć firmę w Danii, musisz podjąć kilka kroków. Najpierw zdecyduj, że chcesz firmę zamknąć. Następnie zwolnij pracowników (jeśli ich masz), ureguluj wszystkie finanse, zakończ umowy i zgłoś zamknięcie firmy w odpowiednich urzędach, takich jak urząd skarbowy i urząd rejestracji firm. Pamiętaj, że proces może się różnić w zależności od rodzaju firmy, dlatego dobrze jest skonsultować się z doradcą podatkowym lub prawnym.
Aniela Banaszak
Cześć, czy firma w Danii musi mieć dochód?
ODPOWIEDZ
Elwira Krajnak
Cześć! W Danii firma powinna osiągać dochód, aby funkcjonować i opłacać swoje zobowiązania podatkowe oraz inne koszty związane z działalnością. Dochód jest istotny dla prowadzenia legalnej działalności gospodarczej w Danii.
Seweryn Stencil
Ile pracowników może zatrudniać duńska firma?
Elwira Krajnak
Duńska firma może zatrudniać dowolną liczbę pracowników, jednak musi przestrzegać przepisów dotyczących zatrudnienia, płac i warunków pracy określonych przez duńskie prawo pracy oraz umowy zbiorowe zawarte w danym sektorze. Nie ma ograniczenia co do maksymalnej liczby pracowników, ale firma musi spełniać wszystkie wymogi prawne i regulacje związane z zatrudnieniem.
Lucja2
szukam pomocy w założeniu firmy w Danii - jakaś dobra duszyczka pomoże prosze? :)
ODPOWIEDZ
Marcin03212
Ja Ci pomogę Lucja, zapraszam do kontaktu! :)
Rolekon2
jaki biznes w Danii?
ODPOWIEDZ
Szlegen
Budowlanka to dość popularny biznes :)
KsięgowaAtrum
W tym artykule znajdziecie kochani takie tematy jak:
firma w Danii plusy i minusy
biznes w Danii od czego zacząć
biznes w Danii krok po kroku
Jak założyć spółkę w Danii
ODPOWIEDZ
NoNo24
Które formy działalności gospodarczej w Danii dla początkujacego przedsiebiorcy?
ODPOWIEDZ
Bizon0
No kolego własny biznes w Danii to już wyzwanie, powodzenia!
Loker
Dotację na założenie firmy w Danii to się otrzymuje, czy nie?
ODPOWIEDZ
Zenek0321
Jak najbardziej sie otrzymuje, tylko musisz się postarać. ;)
MariolaCze
jak założyć działalność gospodarczą w Danii?
Prezide931
Polska firma w Danii z branzy budowlanej szukam księgowego!
ODPOWIEDZ
Iwaklo
Firma w Danii koszty duże , czy małe?
ODPOWIEDZ
Verto23
Całkiem spore musze powiedziec, wiecej zarabiasz wiecej wydajesz :)
Hege922
NIP duński jak sprawdzić ktoś wie jak się go zakłada? można online?
ODPOWIEDZ
Bonia092
Też jestem ciekawy gdzie się go sprawdza :))))
Lila93
Rejestracja firmy w Danii- co i jak, pomoże ktoś?
ODPOWIEDZ
JanekUs2
Wszystko jest opisane na tej stronie, zapraszam do lektury :-)
Olek11
Księgowy Dania - POTRZEBNY NA JUZ!!!!
ODPOWIEDZ
hero
zakładanie firmy Dania hmmm ja rejestruje w przyszłym tygodniu i się trochę dygam, ale będzie dobrze, dam radę :)
ODPOWIEDZ
Czesio
zapraszam do mnie oferuje pomoc dla firmy w Danii
marekP
Dania zakładanie działalności pomocy ja dalej mam wątpliwości, rejestrować czy nie aaaa spać nie mogę przez to hehe
ODPOWIEDZ
bert222
dobry art. trochę mi rozjaśnił sprawę :)
ODPOWIEDZ
pomoc
założenie firmy Dania pomoc, zostaw namiary a prześlemy ofertę
ODPOWIEDZ
jaka??
jaka działalność gospodarcza Dania?
Atrum.dk
doradztwo dla firm w Danii polecam atrum.dk
ulaB
Dania otwieranie biznesu mam kilka pytan!
Czy będzie mi potrzebny księgowy i tłumacz?
Czy muszę mieć obywatelstwo duńskie?
firma w Danii - jak założyć? ;D
ODPOWIEDZ
martyna8
tak podłącze się pod dwa pytania:
firma w Danii jak założyć ?
firma w Danii księgowość ? musze zatrudniać czy ogarne sama? ;D
monia34
jak ja sama ogarnelam to wy tez :D
agaU
jak założyć biznes w Danii?
ODPOWIEDZ
abc123
wybierz formę prawną, nazwę, załóż swoj profil na portalu i reszta przez neta
agaU
przydałaby się jakaś pomoc w założeniu firmy w Danii ...
abc123
eetam dasz radę sama :)
wiktor
Jaka działalność gospodarcza w Danii najlepiej?
ODPOWIEDZ
manka66
jednoosobową :)
Ekspert555
ja spółkę polecam
tymek
jakie przedsiębiorstwo w Danii hmmm jednak na początek jednoosobowa bezpieczniejsza albo filia
Robcko
Co zrobić, żeby założyć firmę w Danii
Podatki Dania
Jakie muszę podatki płacić, jak prowadzę jednoosobową działalność ?
ODPOWIEDZ
Kornela89
w artykule masz dobrze rozpisane
Tokaloka32
firma jednoosobowa w Danii jak rozlicze podatek ?
Bogusz
Potrzebna Pomoc przy otwieraniu firmy w Danii, ktoś coś??
ODPOWIEDZ
stachu88
Firma w Danii za i przeciw poproszę :)
lesioB
nie ma przeciw, same za hahaha
Ekspert555
a jaka konkretnie?
Ekspert555
tu miałem zapytać hehe jaka konkretnie pomoc???
Ekspert555
a dodało się okeeej
Ekspert555
Firma w Danii co musisz wiedzieć, to przede wszystkim to, żeby zrobić porządny biznesplan przed startem, znajdz księgowego, którey ogarnia sprawy po duńsku, pamiętaj o terminowym składaniu dokumentów, deklaracji itp. Własna firma w Danii, jednoosobowa czy Spółka w Danii, to spoko sprawa, ale nie dla lenia :D
FranekObaz
jak zacząć biznes w Danii, ktoś jest zdolny mi pomóc?
mario94
chcę otworzyć biznes w Danii i w związku z tym mam kilka pytań:
1. Jak założyć firmę w Danii???
2. Czy opłaca się założyć firmę w Danii?
3. Czy trudno jest otworzyć firmę w Danii?
4. Jak szybko można otworzyć działalność w Danii?
5. Jakie są koszty otwarcia firmy w Danii?
To tyle na razie ;P proszę o odpowiedzi tylko w temacie, z góry dziekuje :) może ktos z was oferuje pomoc w wejściu na duński rynek ??
ODPOWIEDZ
Szymek77
Przeczytaj sobie uważnie tekst, tam masz odpowiedzi prawie na wszystkie pytania :)
a Czy warto mieć biznes w Danii? No moim zdaniem tak, ale trzeba się napracować, żeby wyjsc na swoje :) Formalności przy zakładaniu firmy w Danii są w sumie znikome, bo wszystko przez portal internetowy można zrobić w kilka minut ;)
helaM
Prowadzenie firmy w Danii też do trudnych nie należy, ja mam działalność jednoosobową i gładko idzie :D
Marika555
Biznes w Danii się po prostu bardzo opłaca, ale najlepiej trafić w niszę i znać choć trochę język i konwenanse :)
zaraM
Czy Dania jest przyjazna przedsiębiorcom? Czy konieczna będzie pomoc w otworzeniu biznesu w Danii? Nie chciałabym się porywać z motyką na słońce hahaha
MajaB89
pomoc w założeniu firmy w Danii raczej na pewno nie będzie potrzebna, bo sama rejestracja jest prosta, ale stworzenie biznesplanu, kosztorysu, planu działania to już inna bajka... Zakładanie firmy w Danii to najprzyjemniejsza część całego procesu, potem trochę stresu, a na koniec satysfakcja jak się idzie po twojej myśli :D
bOBOB
chcę otworzyć biznes w Danii
Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Danii? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Danii? Pozostaw tu swój telefon i email.