Duńska firma

Firma w Danii - wstęp Założenie firmy w Danii Formy działalności gospodarczej w Danii PMV (Personligt ejet mindre virksomhed) Jednoosobowa działalność gospodarcza (Enkeltmandszirksmhed) Spółka akcyjna (Aktieselskab - A/S) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab - ApS) Odział firmy zagranicznej (Filial af udenlandsk selskab) Spółka jawna (Interesselskab - I/S) Spółka komandytowa (Kommanditselskab - K/S) Przedstawicielstwo firmy zagranicznej (Salgskontor) Stowarzyszenia spółdzielcze (Andelsforening/Brugsforening) Rejestr Usługodawców Zagranicznych (RUT) Duńskie podatki Osoby fizyczne Działalność jednoosobowa Spółki Podatek CIT VAT Obowiązki duńskiego pracodawcy FAQ
Firma w Danii - wstęp
Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który chce założyć firmę w Danii, to zapewne podjąłeś tę decyzję nie bez powodu. Trzy najważniejsze zasady duńskiej gospodarki to: zasada swobodnej konkurencji, zasada wolnego rynku oraz zasada braku ograniczeń w prowadzeniu firmy. To właśnie dlatego kraj ten od lat przoduje w rankingach biznesowych i przyciąga licznych zagranicznych przedsiębiorców.

Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje, z którymi powinieneś zapoznać się jeszcze przed założeniem firmy w Danii. Dowiesz się jakie duńskie przepisy trzeba znać, jakie podatki masz obowiązek zapłacić, jakich terminów dotrzymać, jakie dokumenty będą niezbędne w czasie rejestracji i prowadzenia firmy, jakie opłaty musisz uiścić i wiele innych.
Założenie firmy w Danii
Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który chce założyć firmę w Danii, musisz spełnić pewne ustalone reguły (są one takie same dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej).

Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, powinieneś zapoznać się z duńskim prawem i konkurencją na rynku (szczególnie w branży, w której planujesz działać). Na początku, jeśli planujesz pozostać w Danii dłużej niż kwartał, powinieneś złożyć wniosek o certyfikat pobytowy w duńskim urzędzie regionalnym (statsforvaltning.dk), ponieważ musisz go posiadać przed rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

Co ważne, planując założenie własnej działalności gospodarczej musisz zgromadzić około 10-25 tys. koron duńskich. Będzie to kapitał początkowy, który pozwoli opłacić tłumacza, licencję, usługi biura doradczego czy księgowego, a także zakup sprzętu (jeśli nie uzyskasz na to dofinansowania z UE). Jednym z ważniejszych kroków jest też wybór odpowiedniego rodzaju działalności gospodarczej, a co się z tym wiąże, zapoznanie z zagadnieniami, które go dotyczą (przepisy prawne, zezwolenia, patenty, licencje, oznakowania towaru).

Następnie trzeba sprawdzić czy nazwa firmy będzie niepowtarzalna. Można to zrobić poprzez stronę Centralnego Rejestru Firm - CVR (www.cvr.dk). Po pozytywnej weryfikacji nazwy, należy określić dokładną datę rozpoczęcia działalności i sporządzić plan finansowy firmy (we współpracy z księgowym).

Aby przystąpić do rejestracji trzeba spełniać jeden z trzech warunków - należy być zatrudnionym w Danii, posiadać fundusz na pierwszy rok działalności firmy, przedłożyć umowę najmu lokalu (siedziby firmy). Niektórzy, przed założeniem swojej firmy, decydują się także na podpisanie umów z przedsiębiorcami, z którymi planują współpracę (te umowy trzeba przedstawić w razie potrzeby).

Ostatnim krokiem, który trzeba wykonać do ośmiu dni przed rozpoczęciem działalności, jest rejestracja w Duńskiej Agencji ds. Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorstw (Erhvervsstyrelsen). Agencja ta jest odziałem Ministerstwa Gospodarki, a jej zadaniem jest przekazanie dokumentów firmy do Urzędu Celno-Podatkowego - SKAT. Urząd ten nadaje numer identyfikacji podatkowej CPR (osobisty NIP), który jest potrzebny do rozliczania podatku dochodowego i podatku VAT.

W razie potrzeby możesz także zapoznać się w ustawami, które regulują prowadzenie działalności gospodarczej w Danii i mogą wyjaśnić Twoje wątpliwości. Są to:
-ustawa o przedsiębiorstwach prywatnych (The Private Companies Act);
-ustawa o podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w celach zarobkowych (The Carrying on Bussines for Profit Act);
-ustawa o spółkach akcyjnych (The Public Limited Companies Act);
-ustawa o rachunkowości spółki (The Company Accounts Act).
Formy działalności gospodarczej w Danii
Tak jak już zostało wspomniane, przed rozpoczęciem działalności, należy wybrać formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej wybierana jest działalność jednoosobowa, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz oddział firmy zagranicznej. Warto pamiętać, że zarówno polscy, jak i zagraniczni przedsiębiorcy, mogą w Danii swobodnie wybrać formę prawną firmy.
PMV (Personligt ejet mindre virksomhed)
PMV to działalność o charakterze hobbystycznym, przeznaczona dla osób, które stawiają w biznesie pierwsze kroki. Jeśli firma osiągnie roczny obrót powyżej 50 tys. DKK lub zatrudni pracownika, to forma działalności musi zostać zmieniona na Enkeltmandszirksmhed (patrz poniżej). Nie ma obowiązku rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jednak mogą jej dokonać osoby, które chcą mieć nadany numer CVR. Za działalność w pełni odpowiada jej właściciel, a więc jej zysk i zadłużenie, są jednocześnie zyskiem i zadłużeniem właściciela.
Jednoosobowa działalność gospodarcza (Enkeltmandszirksmhed)
Działalność jednoosobowa (samozatrudnienie) to najmniej skomplikowana forma prowadzenia biznesu w Danii. Zapewne dlatego jest to najczęściej wybierana forma prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawową zasadą jest to, że wszystkie aktywa i pasywa należą do właściciela, który własnym majątkiem odpowiada za wszystkie zadłużenia. I chociaż firma ta może zatrudniać pracowników, to jednak nikt, poza właścicielem, nie ma wpływu na jej prowadzenie.

O działalności na zasadzie samozatrudnienia musisz wiedzieć, że:

- nie ma obowiązku zgromadzenia kapitału zakładowego,
- koszty założenia firmy zwykle wynoszą około 10 tys. koron duńskich,
- można udzielić pełnomocnictwa innym osobom do działania w imieniu firmy,
- w razie potrzeby duńska administracja może pomóc w załatwianiu formalności rejestracyjnych,
- taka firma nie może opodatkować swoich przychodów osobno, ponieważ przychody z firmy są traktowane jako przychody właściciela (wiąże się to z nieograniczoną odpowiedzialnością majątkiem osobistym właściciela za zobowiązania firmy),
- podatek od działalności gospodarczej jest deklarowany na jednym zeznaniu podatkowym - przychód jest opodatkowany jednorazowo.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą mieć numer CPR, który można uzyskać po rejestracji w Erhvervsstyrelsen (www.eogs.dk). Warto także pamiętać, że właściciel musi wybrać jedną z pośród trzech form opodatkowania firmy:

a. opodatkowanie zysku jako przychodu osobistego (tak jak u osób zatrudnionych);
b. opodatkowanie zgodnie z ustawą o kapitale zakładowym (Kapitalafkastordning) (część zysku firmy jako przychód osobisty, a część jako przychód z kapitału);
c. opodatkowanie zgodne z ustawą o przedsiębiorstwach (Virksomhedsordning) (możliwość odliczenia od podatku kosztów z odsetek kredytowych, możliwość zatrzymania zysku z firmy w formie oszczędności bankowych).
Spółka akcyjna (Aktieselskab - A/S)
W przeciwieństwie do działalności jednoosobowej, udziałowcy i współwłaściciele spółki akcyjnej nie odpowiadają swoim majątkiem za jakiekolwiek zadłużenie firmy. Wynika to z tego, że spółka podlega innym przepisom podatkowym niż dochód uzyskany przez te osoby.

Proces zakładania spółki akcyjnej należy zacząć od sporządzenia umowy założycielskiej, która powinna zawierać dane założycieli oraz zarządu firmy, nazwę i adres siedziby, rodzaj działalności oraz sumę kapitału założycielskiego. Po przyjęciu i podpisaniu umowy trzeba także sporządzić status spółki, a następnie dokonać wpłaty kapitału początkowego na firmowe konto bankowe (wymagane jest 500 tys. DKK w gotówce lub w innych aktywach). Trzeba pamiętać, że obligatoryjne jest sporządzanie dokumentów w języku duńskim, więc może być potrzebna pomoc tłumacza.

Ważnym krokiem w procesie rejestracji spółki akcyjnej jest spotkanie statutowe (nazywane także posiedzeniem generalnym), na którym udziałowcy wybierają radę nadzorczą i zarząd. Zgodnie z prawem rada nadzorcza musi składać się minimum z trzech osób (musi być zachowana większość głosów).

Ostatnim krokiem jest zarejestrowanie firmy w duńskim rejestrze handlowym, dzięki czemu firma otrzyma numer ewidencyjny CVR (odpowiednik polskiego numeru REGON). Warto pamiętać, że po zarejestrowaniu firmy, należy także dokonać rejestracji w urzędzie podatkowym (Told-og Skatteregion).

Warto wiedzieć, że:
- spółka akcyjna może zostać założona nawet przez jedną osobę.
- ta spółka jako jedyna może być notowana na duńskiej giełdzie papierów wartościowych,
- spółka akcyjna musi mieć co najmniej jednego akcjonariusza,
- jeśli akcjonariusze indywidualni weszli w posiadanie minimum 5% kapitału akcyjnego, to w ciągu miesiąca muszą powiadomić o tym spółkę,
- jeśli w nazwie spółki widnieją słowa „w trakcie rejestracji” (under stiftelse) to może ona podjąć działalność dopiero od dnia podpisania umowy założycielskiej.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab - ApS)
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (polski odpowiednik: spółka z o.o.). jest jedną z najpopularniejszych duńskich form prawnych wybieranych przez przedsiębiorców. Jej założenie, tak jak w przypadku spółki akcyjnej, wymaga podpisania przez udziałowców umowy założycielskiej i sporządzenia statutu, a także wpłacenia kapitału początkowego, który minimalnie wynosi 50 tys. DKK. Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji tej spółki można znaleźć w ustawie o prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
Odział firmy zagranicznej (Filial af udenlandsk selskab)
Polscy przedsiębiorcy mogą utworzyć na terenie Danii oddział swojej firmy, jeżeli ich spółka zarejestrowana w Polsce, ma podobną formę prawną do tej obowiązującej w Danii (np. spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Niewątpliwie faktem, który zachęca przedsiębiorców do założenia filii firmy w Danii jest to, że nie wymaga ona angażowania środków finansowych (wpłaty założycielskiego kapitału akcyjnego), tak jak to jest w przypadku spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracji filii można dokonać drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową eogs.dk. W tym celu trzeba zgromadzić dokumenty dotyczące polskiej spółki (koniecznie trzeba mieć sprawozdanie finansowe z ostatniego roku) oraz formularz rejestracyjny. Po wpisaniu nazwy polskiej spółki, formy prawnej firmy, przedmiotu działalności, sumy kapitału akcyjnego, numeru KRS, adresu i nazwy duńskiego oddziału, przedmiotu działalności oddziału, danych personalnych i adresów osób upoważnionych do podejmowania decyzji w imieniu duńskiej filii należy przesłać go do Agencji Handlu i Przedsiębiorstw.

Warto także wiedzieć, że:

- jedna lub więcej osób zarządzających oddziałem firmy zagranicznej musi mieszkać w Danii, krajach nordyckich lub którymkolwiek z państw UE;
- założenie oddziału firmy zagranicznej zajmuje kilka dni, ale jego rejestracja może trwać nawet kilka tygodni;
- nazwa oddziału musi zawierać słowo „oddział” (filial) wraz z nazwą firmy zagranicznej i kraju jej siedziby;
- oddział podlega pod 22-procentowy duński podatek dochodowy od osób prawnych (CIT);
- w celu zarejestrowania jako płatnik VAT, nowy oddział powinien zostać zgłoszony do SKAT;
- osobą całkowicie odpowiedzialną za zobowiązania filii jest jej dyrektor;
- dodatkowym obowiązkiem jest coroczne przesyłanie kopii rocznego sprawozdania finansowego firmy do Agencji Handlu i Przedsiębiorstw.
Spółka jawna (Interesselskab - I/S)
Ten rodzaj działalności gospodarczej mogą założyć minimum dwie osoby fizyczne lub prawne. Nie ma obowiązku wpłacenia kapitału zakładowego, ale ewentualny wniesiony wkład i całe mienie nabyte później przez spółkę składa się na jej majątek. Co więcej, tak jak w przypadku innych spółek, musi zostać podpisana umowa założycielska, którą trzeba przedstawić podczas rejestracji. Wszystkie dokumenty wraz z wnioskiem rejestracyjnym należy złożyć do Agencji Przedsiębiorstw i Handlu w ciągu 8 tygodni od podpisania wyżej wspomnianej umowy. Skutkiem tej procedury jest nadanie numeru Centralnego Rejestru Firm - CVR (www.cvr.dk).

Warto także pamiętać, że duńska spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, ale ma prawo zawierać wszelkie umowy, może zostać pozwana i sama pozywać.
Spółka komandytowa (Kommanditselskab - K/S)
Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której za ewentualne zobowiązania odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (odpowiada tylko kapitałem startowym).

Rodzajem spółki komandytowej, który zyskuje popularność na duńskim rynku, jest spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości udziałów (Partnerselskaber - P/S). Jej spólnikami są publiczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Za zobowiązania mogę one odpowiadać całością kapitału zakładowego lub jedynie określonymi sumami. Infografika „Najważniejsze informacje o spółce K/S”
Przedstawicielstwo firmy zagranicznej (Salgskontor)
Przedstawicielstwo firmy zagranicznej powstaje zwykle, by jedynie działać w imieniu firmy macierzystej i promować produkty i usługi (nie ma prawa do sprzedaży). Ta forma działalności nie posiada osobowości prawnej, za jej zobowiązania odpowiada firma, którą reprezentuje, duńskie prawo nie reguluje w żaden sposób tego rodzaju działalności.
Stowarzyszenia spółdzielcze (Andelsforening/Brugsforening)
Stowarzyszenie spółdzielcze to podmiot prawny, który powstaje na podstawie umowy stowarzyszeniowej. Dokument ten umożliwia sprzedaż i przetwarzanie produktów, ale też zakup i sprzedaż towarów innym podmiotom prawnym. Członkowie stowarzyszenia spółdzielczego są odpowiedzialni za jego zobowiązania w ograniczonym stopniu. Stowarzyszenie, tak jak inne formy działalności, musi zawierać w swojej nazwie skrót określający formę prawną - A.m.b.a.
Rejestr Usługodawców Zagranicznych (RUT)
Zgłoszenie do RUT przez przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić własną firmę na terenie Danii jest niezbędne po to, by duńskie władze były w stanie nadzorować firmy zagraniczne. Można to zrobić przez stronę virk.dk. Ważne, aby dokonać zgłoszenia jeszcze przed rozpoczęciem działalności (najpóźniej w dniu rozpoczęcia). Zgłaszać trzeba także wszelkie zmiany (najpóźniej do 1 dnia roboczego, w którym zaczną obowiązywać). Jeśli duńska firma nie zostanie zgłoszona do Rejestru lub informacje są już nieaktualne, Inspektor Pracy może wnieść oskarżenie lub nałożyć na właściciela karę pieniężną (10 tys. koron duńskich lub nawet 20 tys. koron duńskich, w przypadku powtarzającego się nieprzestrzegania przepisów).

Poza przedsiębiorcami, którzy chcą prowadzić własną firmę w Danii, do RUT powinien zgłosić się każdy pracujący na terenie Danii (pracodawca/pracownik). Podczas rejestracji trzeba podać dane kontaktowe, lokalizację i termin wykonywania pracy, nazwę, adres firmy oraz jej numer CVR i numer rejestracyjny VAT, kod klasyfikacji sektorowej przedsiębiorstwa, a w przypadku pracodawcy także dane personalne delegowanych pracowników, rodzaj usługi, którą będą wykonywać i określony przedział czasowy delegacji.

Otrzymany po rejestracji osobisty numer RUT jest niezbędny w kontakcie z wieloma duńskimi urzędami. W niektórych branżach przez rozpoczęciem pracy pracodawca wymaga od pracownika dostarczenia pokwitowania z RUT.
Duńskie podatki
Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą prowadzącym firmę, czy osobą pracującą na terenie Danii - podlegasz pod duńskie podatki. Ich stawki różnią się od siebie. Inne podatki dotyczą pracownika duńskiej firmy, inne właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej, a jeszcze inne prezesa spółki czy udziałowca. Trzeba pamiętać, że wszystkie podatki w Danii mają charakter progresywny - wysokość progu podatkowego jest uzależniona od wysokości dochodów. Infografika „Najważniejsze informacje o duńskich podatkach…”
Osoby fizyczne
W Danii osoby fizyczne obowiązuje podatek, który składa się z dwóch części:

1. liniowy podatek municypalny (płacony na rzecz władz lokalnych), określany jest przez każdy z regionów indywidualnie i wynosi średnio 32%,

2. progresywny podatek płacony na rzecz skarbu państwa, którego stawka jest uzależniona od wartości uzyskiwanego dochodu i wynosi:
- 5,64% dla dochodów niższych od kwoty 42 tys. koron,
- 15% dla dochodów wyższych od kwoty 42 tys. koron.

Istnieje również dobrowolny podatek kościelny, którego stawka waha się od 0,44 do 1,5%.
Działalność jednoosobowa
Dla SKAT-u przychody z prowadzenia działalności jednoosobowej (samozatrudnienia) są równe z przychodami właściciela firmy. Dochód jest opodatkowany jednorazowo, toteż wymagane jest tylko jedno zeznanie podatkowe.

Deklarację podatkową trzeba złożyć raz na 3 lub na 6 miesięcy. Można to zrobić przez stronę internetową duńskiego Urzędu Skarbowego (najczęściej przez system LetLøn). Co ważne, że musi ona dotyczyć podatku dochodowego, ale też podatku VAT (poniżej, w dziale VAT dowiesz się, kiedy przedsiębiorstwo staje się płatnikiem tego podatku).

Warto zapamiętać, że zaliczki na podatek dochodowy odprowadza się 20 marca oraz 20 listopada.
Spółki
Wszystkie rodzaje duńskich spółek w Danii obowiązuje 22-procentowy podatek od osób prawnych (CIT). Jeśli roczne obroty duńskiego przedsiębiorstwa przekroczą 50 tys. koron duńskich, to obowiązuje je także 25-procentowy podatek VAT.
Podatek CIT
Wpływy z podatków od osób prawnych stanowią około 8% całości wpływów podatkowych w Danii. Podstawę naliczenia podatku stanowi całkowity dochód firmy, łącznie z dochodem od kapitału. Warto przypomnieć, że podatek ten dotyczy spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, związków spółdzielczych, stowarzyszeń, a także oddziałów i innych stałych przedstawicielstw zagranicznych przedsiębiorstw. Wszystkie te podmioty są zobowiązane do rozliczenia podatku dochodowego do sześciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Infografika „Co warto wiedzieć o podatku CIT”
VAT
VAT to podatek od wartości dodanej, dodawany do ceny usług oraz towarów, które są sprzedawane przez dane przedsiębiorstwo. Wysokość tego podatku jest stała i wynosi 25%. Według prawa, jako płatnik tego VAT-u musi zarejestrowana duńska firma, której roczne obroty przekraczają sumę 50 tys. koron duńskich. Zniwelowana stawka podatku VAT - 0%, obejmuje takie usługi jak: bankowość, sprzedaż lub wynajem nieruchomości (z dostawą energii, wody i gazu), transakcje ubezpieczeniowe, działalność kulturalna edukacja i opieka medyczna.

Jeśli jako właściciel firmy w Danii, chcesz ją zarejestrować jako płatnika VAT, musisz zrobić to jeszcze przed rozpoczęciem dostaw towarów i świadczenia usług. Możesz dokonać zgłoszenia przez stronę RUT, czyli Rejestru Zagranicznych Dostawców (virk.dk). Warto pamiętać, że obowiązek rejestracji jako płatnik VAT (i opłacenia tego podatku) ma także odbiorca usług w Danii (nawet gdy świadczy usługi przedsiębiorstwom niezarejestrowanym jako płatnicy VAT).

Duńskie firmy mogą skorzystać z procedury odwrotnego obciążenia. Polega ona na tym, że nabywca usługi przerzuca na siebie rozliczenie podatku VAT, tym samym odciążając sprzedawcę usługi z tego obowiązku. W praktyce wygląda to tak, że spółki zagraniczne, które chcą sprzedawać towary i usługi duńskim przedsiębiorstwom, nie muszą pobierać duńskiego podatku VAT. Wówczas nie trzeba uwzględnić podatku na fakturze. Należy wpisać jedynie wartość netto towaru lub usługi, a potem użyć gotowej formuły np. Reversed charge (oznaczającej, że to nabywca powinien naliczyć i opłacić VAT) oraz wpisać numer rejestracyjny nabywcy (CVR lub SE-nummer). Do usług, które może objąć ta procedura, należą m.in.:
- sprzątanie,
- leasing pracowniczy,
- prace budowlane,
- wydarzenia sportowe, kulturalne (np. wystawy) oraz rozrywka,
- prace konserwacyjne i wszelkie naprawy,
- wszelkiego rodzaju konferencje.
Obowiązki duńskiego pracodawcy
Przedsiębiorcy, którzy chcą założyć firmę w Danii, poza licznymi zagadnieniami, takimi jak wspomniane już podatki, szczególnie jeśli chcą zatrudniać pracowników, powinni zapoznać się także z przepisami duńskiego prawa pracy. Warto szczególną uwagę zwrócić na Ansættelsesbevis loven. Jest to ustawa o dokumencie zatrudnienia, która mówi o tym, że osoby, które były (lub będą) zatrudnione minimum przez miesiąc, na ponad 8h w tygodniu, muszą dostać dokument zawierający jasne i szczegółowe informacje o warunkach pracy.

Warto także wspomnieć o tym, że Dania to jedyny kraj Unii Europejskiej, gdzie stosunki pracy są regulowane umowami zbiorowymi, zawieranymi między związkami zawodowymi a związkami pracodawców. Warunki pracy wynegocjowane w tych umowach obejmują wszystkich pracowników niezależnie od tego, czy są członkami związków zawodowych. Infografika „Układ zbiorowy…” Obowiązkiem przedsiębiorcy, który prowadzi w Danii własną działalność, ale też osób pracujących w duńskiej firmie, jest przestrzeganie przepisów BHP (karą za nieprzestrzeganie może być grzywna lub nakaz wstrzymania wykonywanych prac). przepisy można znaleźć na stronie Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy (UIP), jednak do najważniejszych należy zapewnienie swoim pracownikom sprzętu ochrony osobistej oraz bezpiecznego miejsca pracy, a także przeprowadzanie pracownikom corocznych szkoleń z zakresu BHP (muszą one być udokumentowane i przekazane do UIP). Infografika „Do najważniejszych obowiązków duńskich pracowników należą…”
FAQ
1. Jakie koszty można odliczyć od duńskiego podatku?
W Danii od podatku można odliczyć składki emerytalne, alimenty na dzieci, składki ubezpieczeniowe, transport do pracy i koszty wyżywienia. Warto jednak pamiętać, że duński urząd skarbowy w przeciągu siedmiu lat ma prawo sprawdzić, czy powyższe wydatki są prawdziwe.

2. Ile maksymalnie może wynosić obciążenie dochodu osoby fizycznej?
Na każdy okres podatkowy ustalana jest kwota wolna od podatku oraz maksymalny pułap obciążeń podatkowych, ale obciążenie dochodu osoby fizycznej nie może przekroczyć 59%.

3. Kto musi mieć certyfikat pobytowy?
O certyfikat pobytowy musu ubiegać się każdy, kto planuje przebywać w Danii dłużej niż 3 miesiące, a także przedsiębiorca, który chce założyć własną działalność na terenie Danii, (przed zarejestrowaniem). Wniosek można złożyć w duńskim Urzędzie Regionalnym (www.statsforvaltning.dk).

4. Co to jest NemID?
NemID to duński identyfikator, który otrzymują wszystkie firmy. Osoby, które posiadają duńskie prawo jazdy lub paszport i zameldowane są w Danii mogą zamówić NemID drogą elektroniczną na stronie www.nemid.nu.

5. Czym jest system LetLøn?
LetLøn to system, z którego można skorzystać za pośrednictwem strony internetowej duńskiego Urzędu Celno-Podatkowego (SKAT). Umożliwia on prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników. W praktyce działa to tak, że pracodawca wpisuje stawkę za godzinę, którą ustalił z danym pracownikiem i na tej podstawie LetLøn oblicza podatki i koszty potrzebne do rocznego rozliczenia.

6. Co oznaczają skróty w nazwach duńskich działalności gospodarczych?
Każda nazwa działalności gospodarczej obowiązkowo musi zawierać skrót, który określa jej formę prawną. I tak:
- spółka akcyjna (Aktieselskab - A/S)
- spółka jawna (Interesselskab - I/S)
- spółka komandytowa (Kommanditselskab - K/S)
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab - ApS)
- odział firmy zagranicznej (Filial af udenlandsk selskab)
- stowarzyszenia spółdzielcze (A.m.b.a)

7. Jakie adresy duńskich stron internetowych warto znać?
8. Jakie usługi w Danii są zwolnione z podatku VAT?
Zwolnione z opodatkowania VAT w Danii są następujące usługi:
- usługi pogrzebowe,
- sprzedaż i kupno nieruchomości,
- transakcje finansowe,
- opłaty pocztowe,
- gry i sport
- opieka medyczna,
- oświata,
- wszelkiego rodzaju ubezpieczenia i świadczenia socjalne,
- kultura i sztuka,
- transport osobowy (w tym usługi biur podróży),
- wolontariat i działalność charytatywna.

9. Kto w Danii jest płatnikiem podatku VAT?
Działalność staje się płatnikiem 25-procentowego podatku VAT, kiedy roczne obroty przekroczą 50 tys. koron duńskich.

10. Jakie informacje należy podać podczas rejestracji w RUT?
Na początku warto zaznaczyć, że osoby prowadzące działalność na własny rachunek i niezatrudniające pracowników muszą rejestrować się w RUT tylko, jeśli świadczą usługi w branży budowlano-konstrukcyjnej lub w zakresie montażu i napraw maszyn i urządzeń. W takim przypadku podczas rejestracji należy podać: nazwę, adres i dane kontaktowe firmy, przedział czasowy i miejsce wykonywania zadania i miejsce, kod klasyfikacji sektorowej firmy oraz opcjonalnie numer rejestracyjny VAT w kraju pochodzenia i numer CVR duńskiego usługodawcy.

Jeśli firma zatrudnia pracowników, trzeba powyższe informacje uzupełnić o dane osobowe pracowników delegowanych, czas trwania delegowania oraz potwierdzić ich ubezpieczenie podczas pracy i zabezpieczenie świadczeniowe.